harmonizálás

BEMUTATKOZÁS

Hírek, aktualitások

Néhány szó rólam

Cikkek

Árak

Bejelentkezés

Adatvédelmi tájékoztató

MIBEN TÁMOGATHATLAK

Stresszoldás, Speciális funkciózavarok oldása

Önbizalom, önérvényesítés

Képességfejlesztés kicsiknek

Önképzés, Személyiségfejlesztés

Talpmasszázs - reflexológiás

TANFOLYAMOK, ELŐADÁSOK

1 napos képzéssorozat

KOMPLEX, ONE BRAIN SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

Reiki - energetikai kezelés

GYEREKprogram, TÁBOR

2 napos ELVONULÁS

ÚTRAVALÓ

AKTUÁLIS cikkek

Méregtelenítés

Teák, gyógyitókák, EZÜSTKOLLOID, Receptek

MAGENTA - talán a Felemelkedés egyik kulcsa (ÚJ)

Átok vagy áldás?

A Gyengéd Erő Megtapasztalása

'Gyengéd' önérvényesítés

Sorsunkat emelő Kapcsolatok

Építő gondolatok

Út a teljesség felé

Légy boldog! De hogy csináljam?

Kreativitás = Szabadság!

Földünkért!

Lélekemelő interjú 2012-ről (Kryon)

AJÁNLÓ

Látogass el Facebook oldalamra!

Programok

Partnerek

Könyvek, Filmek, Zene

Adatvédelmi és -kezelési tájékoztató és szabályzat

   PDF formátumban ide kattintva letölthető.

   1. BEVEZETÉS

   A Harmonizálás Képességkibontakoztató Központ - Üzemeltető: VIZSO MM Bt.
   (1135 Budapest, Hun utca 9. fszt. 1 . adószám: 20634586-1-41)
   (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá vet magát a következő szabályzatnak:
   A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
   AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

   Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
   www.harmonizalas.hu
   http://kiegyensulyozottsag.webnode.hu/
   https://magabiztossag.webnode.hu/
   https://gyerekfejlesztes8.webnode.hu/

   Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról:
   http://www.harmonizalas.hu/adatvedelmi-tajekoztato.php

   A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
   AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
   Név: VIZSO MM Bt.
   Székhely: 1135 Budapest, Hun utca 9. fszt. 1 .
   E-mail: info@harmonizalas.hu
   Telefon: +36 70 514 0885

   2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

   1. 'személyes adat': azonosított vagy azonosítható természetes személyre ('érintett') vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
   2. 'adatkezelés': a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
   3. 'adatkezelő': az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
   4. 'adatfeldolgozó': az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
   5. 'címzett': az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
   6. 'az érintett hozzájárulása': az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
   7. 'adatvédelmi incidens': a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

   3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

   A személyes adatok:
   a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni ('jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság');
   b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés ('célhoz kötöttség');
   c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ('adattakarékosság');
   d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ('pontosság');
   e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ('korlátozott tárolhatóság');
   f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ('integritás és bizalmas jelleg').
   Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására ('elszámoltathatóság').
   Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

   4. EGYES ADATKEZELÉSEK

   4.1. JELENTKEZÉS TRÉNINGRE, KÉPZÉSRE, RENDEZVÉNYRE

   1.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
   Személyes adat................................................................Az adatkezelés célja:
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   Név, leánykori név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím...Azonosítás, a jelentkezés lehetővé tétele.
   Regisztrált One Brain hallgató esetén TIOC kód.
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   Telefonszám.....................................................................Kapcsolattartás, egyeztetés.
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   E-mail cím........................................................................Kapcsolattartás, az információk megküldéséhez szükséges.
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   Az e-mail cím és TIOC kód esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
   2. Az érintettek köre: az e-mailben, személyesen, vagy weboldalon jelentkező valamennyi érintett.
   3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
   Az adatkezelés a képzés, tréning végéig tart.
   Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.
   Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
   4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:
   A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
   5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
   - Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
   - az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
   6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
   az Adatkezelő elérhetőségénél megadott címen, e-mail címen, vagy telefonszámon.
   7. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
   8. Tájékoztatjuk, hogy
   - az adatkezelés a jelentkezéshez szükséges,
   - köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjon jelentkezni a képzésre/tréningre/rendezvényre
   - az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tud jelentkezni a képzésre/tréningre/rendezvényre.

   4.2. KAPCSOLATFELVÉTEL

   1.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
   Személyes adat................................................................Az adatkezelés célja:
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   E-mail cím........................................................................Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   Üzenet tartalma.................................................................A válaszadáshoz szükséges
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   2. Az érintettek köre: Az e-mailben vagy kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
   3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
   Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.
   4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:
   A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.
   5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
   - Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
   - az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
   6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
   az Adatkezelő elérhetőségénél megadott címen, e-mail címen, vagy telefonszámon.
   7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása,
   6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont. Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során
   hozzánk került személyes adatait (név, e-mail cím) a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.
   8. Tájékoztatjuk, hogy
   - a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, illetve ajánlat adásához szükséges vagy szerződéses jogviszony esetén jogszabályi kötelezettségen (együttműködés) alapul.
   - köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
   - az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

   4.3. ÜGYFÉLKAPCSOLAT

   1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
   Személyes adat................................................................Az adatkezelés célja:
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   Név, e-mail cím, telefonszám.............................................Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél.
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.
   3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
   A megkereséseket tartalmazó levelek az érintett törlési kérelméig tart, de maximum 2 év.
   4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:
   A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
   5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
   - Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
   - az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
   6.A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
   az Adatkezelő elérhetőségénél megadott címen, e-mail címen, vagy telefonszámon.
   7. Az adatkezelés jogalapja:
   7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezd és b) és c) pontja.
   7.2. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.
   6:22. § [Elévülés] (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
   (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
   (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
   8. Tájékoztatjuk, hogy
   - az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges
   - köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szerződést teljesíteni /egyéb kérését teljesíteni.
   - az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a szerződést teljesíteni /kérését feldolgozni.

   4.4. HÍRLEVÉL, TEVÉKENYSÉG

   1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § - a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
   2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
   3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
   Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
   4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
   Személyes adat................................................................Az adatkezelés célja:
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   Név.................................................................................Azonosítás, a jelentkezés lehetővé tétele.
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   E-mail cím........................................................................Kapcsolattartás, az információk megküldéséhez szükséges.
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   A feliratkozás időpontja.....................................................Technikai művelet végrehajtása.
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
   6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
   7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
   8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
   9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
   - Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
   - tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
   - az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
   10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
   az Adatkezelő elérhetőségénél megadott címen, e-mail címen, vagy telefonszámon.
   11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
   12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
   A reklámozó, a reklám szolgáltató, illetve a reklám közzétevője - a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
   13. Tájékoztatjuk, hogy
   - az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
   - köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
   - az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
   - Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.

   4.5. PANASZKEZELÉS

   1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
   Személyes adat................................................................Az adatkezelés célja:
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   Név, e-mail cím, telefonszám..............................................Kapcsolattartás, azonosítás.
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   2. Az érintettek köre: Az e-mailben, személyesen, vagy weboldalon vásárló/szolgáltatást igénybe vevő és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
   3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
   A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
   4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:
   A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
   5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
   - Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
   - az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
   6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
   az Adatkezelő elérhetőségénél megadott címen, e-mail címen, vagy telefonszámon.
   7. Az adatkezelés jogalapja : a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
   8. Tájékoztatjuk, hogy
   - a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
   - a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
   - köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
   - az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

   4.6. A STRESSZOLDÓ, KÉPESSÉGFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

   1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
   Személyes adat................................................................Az adatkezelés célja:
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   A tevékenységre jelentkező személy neve, születési ideje,...Azonosítás, a jelentkezés lehetővé tétele.
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   telefonszáma,...................................................................Kapcsolattartás, egyeztetés.
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   E-mail címe......................................................................Kapcsolattartás, egyeztetés, információk megküldése.
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   A tevékenységre jelentkező személy által Kérdőívben..........Alap a LEAP képességfejlesztő ill. stresszoldó
   feltüntetett egyéb adatok:..................................................program megfelelő összeállításához.
   Magzati, ill. születés környéki időszakról, Gyermekkorról,
   Temperamentumról, Átélt traumákról, Szociális háttérről,
   kórelőzményekről, fontos infók, események,
   MAGATARTÁS - CHECKLISTA.
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   Táborba jelentkező személy által a jelentkezési lapon,.......A táborszervezéshez (pl. étkezés és programok
   szülői jognyilatkozaton és egészségügyi nyilatkozaton.......megfelelő összeállítása és a biztonság megteremtése.
   feltüntetett egyéb adatok.
   ------------------------------------------------------------------....--------------------------------------------------
   2. Az érintettek köre: A szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett.
   3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
   az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint:
   30. § (1) Az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével - az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.
   Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.
   4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:
   A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.
   5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
   - Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
   - az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
   6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
   az Adatkezelő elérhetőségénél megadott címen, e-mail címen, vagy telefonszámon.
   7. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény.
   8. Tájékoztatjuk, hogy
   - a jelen adatkezelés jogszabályon alapul.
   - köteles a személyes adatokat megadni, hogy a jogszabályoknak megfelelően nyújtsuk a szolgáltatást.
   - az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja igénybe venni a szolgáltatást.

   5. CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK

   'címzett': az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

   5.1. ADATFELDOLGOZÓK (AKIK, AZ ADATKEZELŐ NEVÉBEN VÉGZIK AZ ADATKEZELÉST)

   Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.
   Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
   Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.
   Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.
   Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen. Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

   5.2. EGYES ADATFELDOLGOZÓK

   ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG.......NÉV.........................................................CÍM, ELÉRHETŐSÉG
   -------------------------------------------....-----------------------------------------------....-----------------------------------------------------
   Tárhely-szolgáltatás és webstatisztika....MediaCenter Hungary Kft...........................Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
   .........................................................................................................................Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
   .........................................................................................................................E-mail: mediacenter@mediacenter.hu
   .........................................................................................................................Telefon: 06 76 / 575-023
   .........................................................................................................................Fax: 06 76 / 575-024
   .........................................................................................................................Honlap: www.mediacenter.hu
   -------------------------------------------....-----------------------------------------------....-----------------------------------------------------
   Hírlevél-küldés.....................................MailChimp The Rocket Science Group, LLC..675 Ponce de Leon Ave NE
   .........................................................................................................................Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
   -------------------------------------------....-----------------------------------------------....-----------------------------------------------------
   Online számlázás.................................NAV.........................................................https://onlineszamla.nav.gov.hu/
   -------------------------------------------....-----------------------------------------------....-----------------------------------------------------

   6. FACEBOOK SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

   6.1. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

   1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
   Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
   2. Az érintettek köre:
   Valamennyi érintett, aki regisztrált a
   Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és 'lájkolta' a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
   3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal
   egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve 'lájkolása', követése, népszerűsítése.
   4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
   5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

   7. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

   1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
   2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
   3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
   4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
   5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére - amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

   8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

   1. A hozzáférés joga
   Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
   2. A helyesbítéshez való jog
   Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját,
   Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok -
   egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
   3. A törléshez való jog
   Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
   4.Az elfeledtetéshez való jog
   Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében,
   hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön
   kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
   5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
   Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
   - Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   - az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
   - Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
   6. Az adathordozhatósághoz való jog
   Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
   7. A tiltakozáshoz való jog
   A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
   8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
   9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
   Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
   Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
   - Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
   - meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
   - Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

   9. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

   Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
   Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
   Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

   10. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

   Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
   a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
   b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
   c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
   d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
   e) A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
   f) Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell
   megválasztani, hogy azok törlése - az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel - az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
   g) A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus
   adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
   h) Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
   a) A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):
   ... i. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
   ... ii. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.
   ... iii. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
   ... iv. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
   ... v. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
   b. Informatikai védelem
   ... i. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
   ... ii. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.
   ... iii. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
   ... iv. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
   ... v. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
   ... vi. A honlapok ssl minősítéssel rendelkeznek.
   ... vii. A zárt oldalra jelszóval tudnak a felhasználók bejelentkezni, amit ők adnak meg.

   11. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

   Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
   Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
   Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
   - az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
   - az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
   - a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

   Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

   12. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

   Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

   13. FELÜLVIZSGÁLAT KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS ESETÉN

   Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete,
   vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg,
   az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.
   Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

   14. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

   Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
   Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
   Telefon: +36 -1-391-1400
   Fax: +36 -1-391-1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   15. ZÁRSZÓ

   A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
   - A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(2016. április 27.)
   - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
   - 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
   - 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
   - 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
   - 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
   - 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
   - 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB - ajánlásról
   - A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
   - Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

   Kelt: 2018. május hó 1. nap